Datorzinātņu olimpiādes nolikums

Liepājas Universitātes
Datorzinātņu olimpiāde 2020

NOLIKUMS

Olimpiādes mērķi

1. Rosināt bērnu un jauniešu interesi par STEM (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) nozarēm.
2. Dot iespēju bērniem, jauniešiem un viņu skolotājiem pielietot mācību procesā vai patstāvīgi apgūtās zināšanas pielietot jaunās situācijās.
3. Sniegt saskarsmes iespējas bērniem un jauniešiem ar kopējām interesēm.
4. Iepazīstināt bērnus un jauniešus ar mācību un studiju iespējām Liepājā, rosinot viņus mērķtiecīgai profesijas izvēlei.
5. Popularizēt Liepāju kā pievilcīgu pilsētu mācībām, dzīvošanai, radošām izpausmēm, darbam un atpūtai.

Konkurss “Algoritmiņš” 4. – 8. klašu skolēniem

• Konkursa dalībnieki
Konkursā skolēni piedalās komandās. Katrā komandā 2 dalībnieki, pie tam, komandu nevar veidot 2 astotās klases skolēni! Konkursā drīkst piedalīties arī jaunāku klašu skolēni. Pēdējās izmaiņas komandas sastāvā var veikt sacensību dienā.

• Konkursa norise
Skolēnu komandām 60 minūšu laikā tiek piedāvāts risināt dažādus uzdevumus – veidot uzdevumu risinājuma algoritmu aprakstus, zīmēt blokshēmas, noteikt algoritma darbības rezultātu, kā arī sastādīt algoritmus programmēšanas vidē SCRATCH (vietnē scratch.mit.edu).

• Komandu darba vērtēšana
Skolēnu iesniegtās atbildes vērtē Liepājas Universitātes pasniedzēji. Uz brīvprātības pamatiem konkursa darbu labošanā var iesaistīties arī informātikas un datorikas skolotāji, un studiju programmu “Matemātika, fizika un datorzinātnes” un “Informācijas tehnoloģija” studenti.

• Norises vieta un laiks
Konkurss “Algoritmiņš” norisināsies 24. martā Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, Liepājā. Plānotie konkursa laiki – plkst. 10.00, 12.00, 14.00 vai 16.00. Reģistrējoties konkursam, komanda var norādīt vēlamo sacensību laiku, iespēju robežās komandas vēlmes tiks ņemtas vērā.
Šogad konkursa “Algoritmiņš” uzdevumus varēs pildīt arī Jelgavas 5. vidusskolā (Aspazijas iela 20, Jelgavā). Ja vēlaties sacensībās piedalīties Jelgavā nevis Liepājā, lūdzam reģistrējoties to norādīt piezīmēs.
!!! Ja kāda Liepājai attāla novada skola vēlas organizēt sacensību posmu pie sevis, tās pārstāvim līdz  2. martam jāsazinās ar olimpiādes organizatoriem pa e-pastu datorzinatnes@liepu.lv, lai vienotos par citu sacensību norises vietu un kārtību. 

Programmēšanas konkurss skolēniem

• Konkursa dalībnieki
Konkursā individuāli var piedalīties skolēni.

• Konkursa norise
Konkursa laikā skolēniem 3 stundu garumā tiek piedāvāts risināt dažādus uzdevumus – veidot uzdevumu risinājuma algoritmu aprakstus, blokshēmas un programmas, sastādīt programmas pēc algoritma apraksta vai blokshēmas. Programmu sastādīšanai skolēni varēs izmantot tīmekļa vietni repl.it un izvēlēties C++, C#, Java, JavaScript, Python vai PHP programmēšanas valodu. Ja skolēns vēlas izmantot kādu citu programmēšanas valodu, tas jādara zināms olimpiādes organizatoriem reģistrēšanās brīdī. Iespēju robežās jautājums tiks risināts.

• Skolēnu darbu vērtēšana
Skolēnu sniegtās atbildes vērtē Liepājas Universitātes pasniedzēji. Uz brīvprātības pamatiem konkursa darbu labošanā var iesaistīties arī informātikas un programmēšanas pamatu skolotāji, un studiju programmu “Matemātika, fizika un datorzinātnes” un “Informācijas tehnoloģija” studenti.
Latvijas Informātikas olimpiādes 3. kārtas dalībnieki tiks vērtēti atsevišķā kategorijā.

• Norises vieta un laiks
Programmēšanas konkurss norisināsies 25. martā no plkst. 11.00 līdz 14.00 Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14.

Robotu programmēšanas konkurss 2. – 8. klašu skolēniem

• Konkursa dalībnieki
Konkursā var piedalīties 2. – 8. klašu skolēni individuāli vai komandā pa 2.  Pēdējās izmaiņas komandas sastāvā var veikt sacensību dienā.

• Konkursa norise
Konkursa dalībniekiem jāsastāda datorprogrammas, pēc kurām roboti (bez cilvēku iejaukšanās) veic sacensību dienā saņemtos uzdevumus (labirinta izbraukšana, objektu atrašana, krāsu atpazīšana u.c.).
Uzdevuma izpildei jāizmanto savs līdzpaņemtais robots, kas spēj pārvietoties pa horizontālu virsmu un ir aprīkots ar krāsu un šķēršļu atpazīšanas (piemēram, ultraskaņas) sensoriem. Citu papildus sensoru izmantošana nav aizliegta.
Robota maksimālie izmēri – 25 cm garumā, 20 cm platumā un 20 cm augstumā. Piezīme: ar mazāka izmēra robotiem vieglāk veikt labirinta uzdevumus.
Komandām ir iespēja pieteikties uz sacensību laiku izmantot (ierobežotā skaitā) kādu no Liepājas Universitātes Lego Mindstorms EV3 vai MicroBit robotiem.
Dalībniekiem ieteicams ierasties ar saviem datoriem, kuros uzstādīta nepieciešamā programmēšanas vide. Sacensību organizatori, dalībniekiem iepriekš piesakot, nodrošina iespējas izmantot (ierobežotā skaitā) datorus ar uzstādītu Labview for Lego Mindstorms EV3 un Arduino Software (IDE).
Skolotāji un līdzjutēji var sekot līdzi tam kā komandu robotiem veicas ar uzdevumu izpildi, bet nedrīkst atrasties telpā, kurā komandas veic robotu programmēšanas darbus.

• Darbu vērtēšana
Konkursā tiek vērtēts, cik precīzi roboti veic dotos uzdevumus. Dalībnieku sekmes sacensībās vērtē Liepājas Universitātes pasniedzēji un studenti. Dalībnieki realizē darba uzdevumus bez skolotāja, pasniedzēja vai cita padomdevēja fiziskas vai virtuālas palīdzības. Šī principa pārkāpums var kalpot par iemeslu komandas diskvalifikācijai vai soda punktu saņemšanai.

• Norises vieta un laiks
Konkurss norisināsies 26. martā no plkst. 12.00 līdz 15.00 Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14.

Programmēšanas konkurss skolotājiem

• Konkursa dalībnieki
Konkursā individuāli var piedalīties pamata un vidējās izglītības iestāžu skolotāji.

• Konkursa norise
No 2020. gada 20. februāra līdz 19. martam, katru ceturtdienu vietnes datorika.liepu.lv kursā “Datorzinātņu olimpiāde skolotājiem” (piekļuves datus saņemsiet e-pastā pēc reģistrēšanās vietnē skola.liepu.lv)  tiks publicēti konkursa uzdevumi un to nepabeigti vai kļūdaini risinājumi – datorprogrammas programmēšanas valodās C++ un Java. Pavisam – četri uzdevumu komplekti. Dalībnieku uzdevums ir izlabot programmas, lai tās darbotos pilnībā atbilstoši uzdevumu nosacījumiem. Labotās programmas jāiesniedz vietnē datorika.liepu.lv kursā “Datorzinātņu olimpiāde skolotājiem”. Iesniedzot pareizus risinājumus 7 dienu laikā, iespējams iegūt maksimālo punktu skaitu. Iesniedzot vēlāk – maksimālais iegūstamais punktu skaits samazinās. Par uzdevumu iegūstamais punktu daudzums tiks norādīts katra uzdevuma aprakstā.

Papildinājums (19.02.2020.) Konkursa dalībniekiem iespējams iesniegt risinājumus arī citās programmēšanas valodās (Python, JavaScript, PHP vai Pascal), pārrakstot attiecīgajā valodā uzdevumos dotos C++ vai Java programmas kodus. Par citas programmēšanas valodas izmantošanu nepieciešams norādīt pieteikuma anketas piezīmēs.

Programmu pareizības testēšanai tiks izmantoti tiešsaistes C++ un Java kompilatori – repl.it

• Iesniegto darbu vērtēšana
Skolotāju iesniegtos risinājumus vērtē Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes mācībspēki. Konkursā četru nedēļu laikā tiks publicēti četri uzdevumu komplekti. Iesniedzot pareizus risinājumus 7 dienu laikā, iespējams iegūt maksimālo punktu skaitu. Iesniedzot vēlāk – maksimālais iegūstamais punktu skaits samazinās. Par uzdevumu iegūstamais punktu daudzums tiks norādīts katra uzdevuma aprakstā. Katrs dalībnieks katra uzdevuma risinājumu var iesniegt tikai vienu reizi. Konkursa kopvērtējumā tiek summēti punkti, kas iegūti par visiem iesniegtajiem uzdevumu risinājumiem.

Konkurss “Viedās tehnoloģijas” 9.-12. klašu skolēniem

• Konkursa dalībnieki
Konkursā var piedalīties 9. – 12. klašu skolēni individuāli vai komandā pa 2.  Pēdējās izmaiņas komandas sastāvā var veikt sacensību dienā.

• Konkursa norise
Konkursa dalībniekiem, kas līdz 17. matra plkst. 17.00 izpildījuši un iesūtījuši mājas darbu, sacensību dienā tiks doti uzdevumi programmējamu ierīču komplektēšanā, programmēšanā un vadīšanā.
Ieteicams ņemt līdzi savu pašgājēju robotu (Lego Mindstorm, Arduino, Micro:Bit, AlphaBot vai citu), kura maksimālie izmēri nepārsniedz – 25 cm garumā, 20 cm platumā un 20 cm augstumā.
Dalībniekiem ir iespēja pieteikties uz sacensību laiku izmantot (ierobežotā skaitā) kādu no Liepājas Universitātes Arduino, AlphaBot vai Lego Mindstorm robotiem.
Dalībniekiem ieteicams ierasties ar saviem datoriem, kuros uzstādīta nepieciešamā programmēšanas vide. Sacensību organizatori, dalībniekiem iepriekš piesakot, nodrošina iespējas izmantot (ierobežotā skaitā) datorus ar uzstādītu Labview for Lego Mindstorms EV3 un Arduino Software (IDE).
Skolotāji un līdzjutēji var sekot līdzi tam kā dalībnieku komplektētajām ierīcēm veicas ar uzdevumu izpildi, bet nedrīkst atrasties telpā, kurā dalībnieki veic ierīču komplektēšanu un programmēšanu.

Mājas darbs
1. uzdevums – Android viedierīcē jāuzstāda aplikācija attālinātai ierīču vadībai, kas savietojama ar dalībnieka rīcībā esošu robotu. Gadījumā, ja ir pieteikta Liepājas Universitātes Arduino robotu izmantošana, jāuzstāda aplikācija “Bluetoth Electronics”. Uzdevuma izpildes apliecinājumam kalpos uzstādītās  viedierīces fotogrāfija, kurā redzama atvērta uzstādītā aplikācija.
2. uzdevums – Jāuzkonstruē un jānoprogrammē jebkuras konstrukcijas robots – pašgājējs, un jānofilmē, kā tas izbrauc kvadrāta formas trajektoriju (malas garums 1 m).
Norādes par mājasdarbu iesūtīšanu tiks nosūtītas uz e-pastu, kurš tiks norādīts reģistrējoties konkursam.

• Darbu vērtēšana
Konkursā tiek vērtēta doto uzdevumu izpildes precizitāte. Atsevišķās situācijās arī izpildes laiks.
Dalībnieku sekmes konkursā vērtē Liepājas Universitātes pasniedzēji un studenti, un pieaicināti nozares speciālisti.
Dalībnieki realizē darba uzdevumus bez skolotāja, pasniedzēja vai cita padomdevēja fiziskas vai virtuālas palīdzības. Šī principa pārkāpums var kalpot par iemeslu komandas diskvalifikācijai vai soda punktu saņemšanai.

• Norises vieta un laiks
Konkurss norisināsies 26. martā no plkst. 11.00 līdz 15.00 Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14.

Konkurss “Viedās tehnoloģijas” studentiem

• Konkursa dalībnieki
Konkursā var piedalīties studenti individuāli vai komandā pa 2.  Pēdējās izmaiņas komandas sastāvā var veikt sacensību dienā.

• Konkursa norise
Konkursa dalībniekiem sacensību dienā tiks doti uzdevumi programmējamu ierīču komplektēšanā, programmēšanā un vadīšanā.
Ieteicams ņemt līdzi savu pašgājēju robotu (Lego Mindstorm, Arduino, Micro:Bit, AlphaBot vai citu), kura maksimālie izmēri nepārsniedz – 25 cm garumā, 20 cm platumā un 20 cm augstumā.
Dalībniekiem ir iespēja pieteikties uz sacensību laiku izmantot (ierobežotā skaitā) kādu no Liepājas Universitātes Arduino, AlphaBot vai Lego Mindstorm robotiem.
Dalībniekiem ieteicams ierasties ar saviem datoriem, kuros uzstādīta nepieciešamā programmēšanas vide. Sacensību organizatori, dalībniekiem iepriekš piesakot, nodrošina iespējas izmantot (ierobežotā skaitā) datorus ar uzstādītu Labview for Lego Mindstorms EV3 un Arduino Software (IDE).
Skolotāji un līdzjutēji var sekot līdzi tam kā dalībnieku komplektētajām ierīcēm veicas ar uzdevumu izpildi, bet nedrīkst atrasties telpā, kurā dalībnieki veic ierīču komplektēšanu un programmēšanu.

• Darbu vērtēšana
Konkursā tiek vērtēta doto uzdevumu izpildes precizitāte. Atsevišķās situācijās arī izpildes laiks.
Dalībnieku sekmes konkursā vērtē Liepājas Universitātes pasniedzēji un  pieaicināti nozares speciālisti.
Dalībnieki realizē darba uzdevumus bez pasniedzēja vai cita padomdevēja fiziskas vai virtuālas palīdzības. Šī principa pārkāpums var kalpot par iemeslu komandas diskvalifikācijai vai soda punktu saņemšanai.

• Norises vieta un laiks
Konkurss norisināsies 23. martā no plkst. 11.00 līdz 15.00 Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14.

Reģistrēšanās olimpiādei

Olimpiādes dalībniekiem laikā no 10. februāra līdz 12. martam jāaizpilda reģistrācijas anketa tīmekļa vietnē https://skola.liepu.lv.

Uzvarētāju apbalvošana

Visu konkursu uzvarētāju apbalvošana notiks 27. martā olimpiādes noslēguma pasākuma laikā Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14.
Lūdzam ņemt vērā, ka vēlama olimpiādes konkursu uzvarētāju vai vismaz to pārstāvju klātesamība olimpiādes noslēguma pasākuma laikā, jo balvas neuzglabājam un pa pastu nesūtam.


  • Reģistrējoties Liepājas Universitātes Datorzinātņu olimpiādes pasākumiem Jūs piekrītas personas datu apstrādei, kas nepieciešama godīgu sacensību organizēšanai, olimpiādes konkursu statistikas un olimpiādes publicitātes nodrošināšanai.
  • Pasākuma laikā tiek uzņemtas fotogrāfijas, kas tiek izmantotas pasākuma publicitātes nodrošināšanai presē, sociālajos tīklos un pasākuma atbalstītāju mājas lapās. Fotogrāfijās redzamo personu vārdi, uzvārdi netiek norādīti.
  • Liepājas Universitātes Datorzinātņu Olimpiādes privātuma politika